دکتر کامبیز افتخاری

خزانه دار انجمن

دکتر فرید ایمان زاده

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر ماندانا رفیعی

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر منیژه خلیلی

عضو هیئت مدیره و بازرس انجمن